منوی سایت
آدرس فضای مجازی

   https://www.instagram.com/moshavereh_parsian/     

@moshavereh_parsian                                                        

جمله روز

هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند؛ اما همه می توانند از همین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند

تقویم
سه شنبه 27 مهر 1400 08:45 ق.ظ
مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد. به عبارتی در این شاخه از مشاوره، دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرند. یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگی ها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تلاش می شود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شود و تعیین گردد تا چه اندازه ای شرایط مربوط به یک حرفه با توانایی ها و ویژگی های فرد سازگاری دارد.
شخصیت ترکیبی از خصوصیات جسمی و ذهنی و اجتماعی افراد است و رفتاری که از فرد سر میزند نشان دهنده شخصیت وی می باشد. فرد با توجه به شخصیتی که دارد امکان موفقیت در رشته تحصیلی یا شغلی خود را فراهم می کند. یکی از مباحث مطرح شده در زمینه شناخت شخصیت، تیپ شناسی اشخاص و مشاغل می باشد. یکی از مهمترین نظریه ها در این زمینه نظریه جان هالند است که بر اساس این نظریه، افراد را می توان بر اساس شباهت شان به یکی از شش تیپ شخصیتی که عبارتند از واقع گرا، هنری، اجتماعی، متهور، جستجوگر و قراردادی طبقه بندی کرد. چنانچه بین تیپ شخصیتی افراد و محیطی که در آن قرار می گیرند هماهنگی وجود داشته باشد رضایت شغلی بیشتر می شود و همچنین پیشرفت شغلی قابل قبول تر شده و وضعیت عاطفی و روانی فرد از ثبات بهتری برخوردار می شود. در نتیجه سازمان ها و یا شرکت ها می بایست به کیفیت استخدام منابع انسانی خویش که ناشی از تناسب بهینه فرد با شغل است بیش از هر موضوع دیگری در امر مزیت های رقابتی منابع انسانی خود توجه کرده و معیارهای انتخاب افراد را در پست های متنوع و متفاوت سازمان نه بطور یکسان و مشابه، بلکه بطور متناسب با شرایط و ویژگی های مورد نیاز، تدوین و بکار گیرند.
 
تأثیرات تناسب شغل با شخصیت
 افزایش کارایی و اثربخشی، افزایش رضایت شغلی، افزایش هماهنگی و سازگاری فرد با شغل، افزایش موفقیت شغلی، کاهش جابجایی و ترک خدمت، کاهش فرسودگی شغلی.
 


گردآورنده: زهره اصفهانی – کارشناس ارشد روانشناسی